Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Prepis kázania Nedeľa 4. 3. 2018, 10:00, Krefeld, Nemecko / Ewald Frank

Jazyk: slovensky
Nedeľa 4. 3. 2018, 10:00, Krefeld, Nemecko

„I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy, vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc ho na kríž a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.“ [Kol 2:13-15]

[pozdravy]

V Austrálii je teraz 20:30 večer. Praví veriaci sa všade zhromažďujú, aby počuli Božie Slovo. Máme v našom strede brata Georgea, kde si? Povstaň, aby ťa všetci videli. I brat Eli a brat Felix. Mohli by sme teraz volať mnohých bratov. Všetci slúžiaci bratia nech vedia, že si vážime, že prichádzajú. Predstavte si to, brat George prichádza takmer každý mesiac z africkej Kinshasy. On spolupracuje s bratom Tatym z Bruselu, aby boli aj všetci veriaci v Afrike vybavení všetkou potrebnou technikou, aby mohli počas prvého víkendu počuť a vidieť. Brat Taty a brat George spolupracujú a my sme Pánu z celého srdca vďační, že daroval bratov schopných pracovať v každom jednotlivom úseku Božieho diela. Čo by sme si priali viac ako to, aby mohli mať naše zhromaždenia 3 – 4 hodiny, aby mohli všetci súrodenci spievať a dostať sa k slovu. My sa jednoducho zameriame na Slovo a ďakujeme Pánu, že sa ešte môžeme nerušene schádzať, aby sme Pánu nielen ďakovali, ale aj zo srdca verili, a tak potvrdili, že sme Božie Slovo prijali a že pre nás znamená všetko.

Milí bratia a sestry, dovoľte mi v krátkosti zájsť na aktuálne témy. Celý svet si pripomínal úmrtie Billyho Grahama a to, čo bolo spojené s jeho službou. Hovorí sa, že svojou službou ku Kristu priviedol 200 miliónov veriacich. Všetci majú svoje miesto a my sme za to Bohu vďační.

Ako ďalšie tu máme niečo mimoriadne, bratia a sestry. V júni navštívi pápež František Švajčiarsko, príde do Ženevy, kde sa uskutoční výročná slávnosť Svetovej rady cirkví, ktorá bola založená v roku 1948 v Amsterdame a dnes zjednocuje viac ako 349 rôznych cirkví. Všetci uznávajú pápeža a naopak pápež tiež uznáva všetkých. Máme tu fotografie. Preto si Nové zürišské noviny poslednú nedeľu v tejto súvislosti dovolili niečo, čo nikto nedokáže pochopiť. Oni zverejnili na celej strane článok s obrazom švajčiarskeho Božieho muža Zwingliho s citátom: „Na druhej strane myslím aj na antikrista, tzn. rímskeho pápeža.“ Áno, ešte stále existujú ľudia, ktorí nezabudli na minulosť a ktorí si ju pripomínajú.

Tak, ako sme už včera spomenuli, v Izraeli budú raziť mincu s podobizňou Cýra (pozn. Kýrus Veľký/Cýrus II), Balfoura a Trumpa. Včera sme taktiež čítali, že Boh 70-ročné zajatie dopredu oznámil, ono nastalo, a keď sa končilo (tak sme to čítali v 2. Par. 36), tak sa naplnilo to, čo Boh povedal skrze proroka Jeremiáša. Slovo zaznelo Cýrovi, ktorý ľudu izraelskému zvestoval, aby sa všetci vrátili do svojej zeme a nanovo vybudovali chrám. V tom má zohrať svoju úlohu aj premiér Netanjahu a všetci ostatní, ktorí konajú to, čo k tomu pre Izrael patrí podľa rady Božej pre konečný čas.

Aj toto, bratia a sestry, kto hľadí na túto fotografiu hláv 27 štátov Európskej únie, ktorí boli zhromaždení v Ríme, nemôže si nevšimnúť hlavnú osobu stojacu v ich strede oblečenú v bielom (pápež). Je potrebné povedať, že aj USA v súvislosti s konečným časom zohrajú svoju úlohu, ako im je vymeraná, a na záver prevezme rímske kráľovstvo s hlavnou osobou úlohu zodpovednosť a podpíšu zmluvu na základe Daniela 9:27. Bude uzatvorená hlavným zástupcom rímskeho kráľovstva, nie prezidentom USA.

Sme jednoducho vďační, že Boh otvoril naše oči a porozumenie a oznámil nám, o čo v našom čase ide. Smieme stále nanovo vyznávať, že Boh poslal Svojho služobníka a proroka brata Branhama, aby nás z milosti zaviedol do prorockej časti Slova. Ja by som predsa nevedel nič o tom, čo Boh určil pre tento čas, no Boh to všetko vedel a od začiatku sa postaral, aby sme boli skutočne už od roku 1949 oboznámení so všetkým, čo sa dialo. Mohol by som uviesť jednu osobnosť za druhou, no Boh jednoducho daroval milosť poznať, kto bol a k čomu bol poslaný brat Branham. Je to Božie zasľúbenie, ktoré sa naplnilo v našom čase. Bratia a sestry, tak iste, ako bola časťou Božej spásnej rady služba Jána Krstiteľa, tak iste bola jej súčasťou aj služba Pavla, aby v Cirkvi všetko zoradil a písal o každej biblickej téme, aby sme my dnes mohli len otvoriť Bibliu a čítať, a tak bol aj brat Branham poslaný ako zasľúbený prorok v našom čase. A za to sme zo srdca vďační. Mohli by sme stále znova o tom hovoriť – už v roku 1933, a to musíme jednoducho zo srdca prijať a uchopiť, že si Boh povolal tohto jednoduchého kazateľa, ktorý sa vyznal akurát tak v prírode a love. Nikto na zemi nebol tak neučený a jednoduchý ako práve brat Branham. Boh však používa to, čo je pred svetom ničím. [1Kor 1:27] Tento jednoduchý Boží muž nič nevedel o zasľúbení z proroka Malachiáša. Potom prišiel však Pán sám a z nadprirodzeného mraku daroval poverenie: „Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak budeš ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Sme vďační, že Boh nás viedol a sprevádzal tak, aby sme sa o tom dozvedeli. Na druhej strane musíme povedať, že aj Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborn, Morris Cerullo, či Benny Hinn a všetci ostatní tiež vedeli, že tento muž má zvláštnu službu od Boha, no… (a teraz prichádza to veľké ale) …neuznávali ho ako zasľúbeného proroka a stavali vlastné kráľovstvá v Božom kráľovstve. To však nejde. Pán sám stavia Svoju Cirkev a všetci, ktorí veria tomu, čo hovorí Písmo, budú pripravení na blahoslavený deň návratu Ježiša Krista nášho Pána.

Vo vzťahu k Izraelu sme čítali v Zachariášovi 2:12:

„A Hospodin zdedí Júdu ako Svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem.“

To je „Tak hovorí Pán!” a deje sa to pred našimi očami. Bez ohľadu na to, čo sa deje všade naokolo, my veríme, že Boh bdie nad Svojím Slovom a všetko privádza k záveru.

Pre nás, bratia a sestry, má Slovo z proroka Daniela 9 veľký význam. Len ten, kto z celého srdca rešpektuje to, čo je tu v Slove napísané, bude správne rozumieť aj veršu 27. Tu v Danielovi 9:23 stojí [podľa nem. prekladu]:

„Pri počiatku tvojich pokorných prosieb vyšlo Božie Slovo, a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si veľmi ľúby…“

A teraz to príde:

„…a tak pozoruj na Slovo, aby si zjaveniu správne (presne) porozumel.“

Pozorovať na Slovo, aby sme zjaveniu stopercentne, presne porozumeli! Nie výklad, ale Bohom dané porozumenie pre to, čo On vo Svojom Slove povedal a zasľúbil.

V súvislosti s veršom 27 musíme povedať všetkým bratom, ktorí tento verš vzťahujú na nášho milovaného Pána: Prosím, čítajte predsa verše predtým! O siedmich týždňoch rokov, ktoré nasledujú po 62 týždňoch rokov, a že potom Pomazaný príde o život a zaplatí za nás cenu. Až potom prichádza verš 27 o antikristovi:

„A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň…“

Náš Pán a Spasiteľ predsa neuzavrel žiadnu zmluvu na jeden týždeň! Ako je možné tomuto miestu prevrátene porozumieť a zvestovať? Takmer to nemôžem pochopiť. Ďalej stojí:

„A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krídle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.“

Hovorím ešte raz: Vzťahovať toto miesto Písma na nášho milovaného Pána je jednoducho nepochopiteľné. Sme Bohu vďační, že smieme vojsť do Slova: „Pozoruj na Slovo, aby si zjaveniu správne porozumel.“ Pozorujte, čo stojí napísané o siedmich týždňoch, o 62 týždňoch a všetko to, čo sa stane potom. Prosím, dbajte predsa na toto sväté a drahé Slovo Božie!

Musím to jednoducho povedať, bratia a sestry, a včera sme zmienili, že približne 40 bratov prekladá kázania brata Branhama do nemčiny a rozširujú prostredníctvom toho mnoho bludných učení – či už je to učenie o hromoch alebo to že Pán už prišiel, alebo mnoho iného. Je to nepochopiteľné. A prečo sa to deje? Ľudia stratili rešpekt a úctu k Božiemu Slovu. Citáty brata Branhama sú stále znovu vykladané podľa vlastného uváženia s tým: „Prorok povedal…“ Dovoľte mi to ešte raz pre celý svet zdôrazniť: Nikto na svete si neváži službu brata Branhama tak ako ja. Ak by neexistovala jeho služba, nemal by som žiadnu službu ani ja. Ak by Boh neposlal brata Branhama, tak by nemohol poslať mňa. Je to nemožné. To jedno súvisí s tým druhým a je to pokračovaním toho, čo Boh z milosti daroval skrze službu brata Branhama.

Keď obzvlášť v Zurichu hľadím na stôl s kázaniami… Aké množstvo kázaní brata Branhama máme k dispozícii? Bratia a sestry, duchovný pokrm je rozdávaný a Slovo je zvestované ďaleko vo svete a posledná zvesť dosahuje končiny zeme.

Takže: „Dbajme na Slovo, aby sme presne porozumeli zjaveniu.“ [Dan 9:23] Žiadne skúšanie, žiadne premýšľanie o tom, ako by to mohlo byť… Nie! Tak, ako to stojí napísané, tak to je a tak to ostáva a my smieme zo srdca dosvedčiť, že veríme len tomu, čo stojí v Písme napísané. A to nás privádza späť k Zjaveniu 1, kde bol Ján na ostrove Patmos poslaný do vyhnanstva pre Božie Slovo a svedectvo Ježiša. Jedná sa o večne zostávajúce Slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista. A svedectvom Ježiša Krista je Duch proroctva [Zj 19:10] a tiahne sa cez celý Starý a Nový zákon. Skrze inšpiráciu a vedenie Svätého Ducha sme spojení s Bohom a všetkým, čo Boh zasľúbil a povedal vo Svojom Slove.

Keď potom prejdeme k tomu, čo povedal Pavol [1Tes 5:4]:

„Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej.“

Nie, Boh dal svetlo v čase večera [Zach 14:7]! Ďakujeme Bohu z celého srdca a z celej duše, že po 2 000 rokoch je nanovo zvestovaná celá Božia rada. Tak, ako mohol Pavol povedať v Skutkoch 20, že zvestoval celú radu Božiu [Sk 20:27], tak je to z milosti v našom čase. Pavol vtedy v krátkosti popísal aj to, čo sa stalo v záhrade Eden, keď v 2. Korintským 11 vyjadruje nádej, že veriaci nebudú zvedení tak, ako bola zvedená Eva. Na túto tému zašiel neskôr aj brat Branham do hĺbky a ukazuje, ako cez pád do hriecha vzišli dve rôzne semená a, bratia a sestry, tak je tomu až dodnes. Tak to stojí v Matúšovi 13:37-38 kde čítame, ako dobrý rozsievač, náš milovaný Pán a Spasiteľ, rozsieva dobré semeno, ktorým je On sám, ako bolo zasľúbené v 1. Mojžišovej 3:15, že príde Božie semeno narodené zo ženy. Zasľúbenie sa vo svojom čase naplnilo a náš Pán – semeno Božie – prišiel a my, ako synovia a dcéry Božie, sme spasení a sme Bohom presadení do nášho pôvodnému stavu – Galatských 4. O to sa dnes jedná, bratia a sestry. A Božie semeno bude počuť len na to, čo hovorí Božie Slovo [Gal 4:5, 6:28-31] Všetci predsa poznáte biblické miesta z evanjelia Jána 8:47: „…kto je z Boha, počúva Slová Božie.“ Ten nepočúva výklady, poviedky a rozprávky, ale len Božie Slovo. Ján potom píše v prvom svojom liste v kapitole 4, verš 6: „My sme z Boha…“ A to nie je žiadna nadutosť, to je Božia skutočnosť. Z Boha môže vzísť len Božie Slovo a kto je od Boha určený zvestovať Slovo, ten nikdy nebude zvestovať výklady, ale len to, čo Boh povedal vo Svojom svätom a drahom Slove! Potom sa plní:

„Kto verí vo Mňa tak, ako hovorí Písmo…“ [Jn 7:38]

Bratia a sestry, zdôraznime ešte raz, čo náš Pán povedal:

„Ten, kto je z Boha, počúva Slová Božie…“ [Jn 8:47]

Ján na ostrove Patmos, vo vyhnanstve pre Božie Slovo, písal:

„My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás…“ [1J 4:6]

Prečo? Lebo nezvestujeme výklady, ale až do konca budeme zvestovať originálne Božie Slovo, ktoré zostáva na veky.

V 2. liste Petra 3:14 stojí:

„Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli najdení nepoškvrnení a bezvadní v pokoji.“

O čo viac vidíme, že sa priblížil tento deň… i Izrael sme zmienili, len aby sme poznali, ako veľmi veci pokročili. Brat Branham povedal, že uzatvorenie zmluvy s Izraelom bude prebiehať súčasne s vytrhnutím. My to už neuvidíme, ale bude to blízko pri sebe, pretože v okamihu vytrhnutia začína 70. týždeň – posledných 7 rokov a bude uzatvorená zmluva.

Bratia a sestry, keď už teraz vidíme všetky prípravy, tak:

„…vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ [Lk 21:28]

Zároveň musíme povedať, že musíme v každom ohľade zostať triezvi – v nedeľu i všedný deň – a nebyť v žiadnom ohľade nápadní. To, čo do nás Boh vložil, niesť ako drahý poklad [2Kor 4:7] a nie začať chodiť alebo správať sa zvláštnym spôsobom, aby sa druhí na tom mohli urážať. Sme vo svete, ale nie z tohoto sveta [Jn 17:14-16]. Aj všetci mladí, plánujte svoj život podľa Božieho Slova, lebo nikto nevie dňa ani hodiny [Mt 24:42, Mk 13:32], len (ako písal Pavol) nech sa to pri mladých aj starých deje v Pánu a v Božej vôli [1Kor 7:39].

Osobitne v 2. Tesaloničanom 2:3 Pavol píše o konečnom čase a o tom, čo má nastať.

Bratia a sestry, musíme to jednoducho povedať, aby to skutočne všetci vedeli. Tu Pavol hovorí o konečnom čase a my smieme nahliadnuť do Slova a nájsť sa v tom:

„Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom…“

Povedzte Amen! Amen!

„Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zve Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha.“

Hlbšie do toho nemusíme zachádzať. Nám je adresované slovo od verša 13 [podľa nem. prekladu]:

„Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, pretože si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia skrze Duchom vypôsobené posvätenie a skrze vieru v pravdu.“

Amen! Aj toto Slovo sa v našom čase napĺňa. Som zo srdca vďačný, ako tu hovorí Pavol, milovaní bratia, že ste zostali v Slove pravdy, lebo iba v Slove pravdy môžeme byť z milosti posvätení. Boh nikdy neposvätí v blude. Boh je svätý, Jeho Slovo je sväté, tiekla svätá krv a my sme obdržali svätý Boží život, ktorý bol v tejto krvi. Sme znovuzrodení v živej nádeji a nosíme v nás večný Boží život [1Pt 1:3, Rm 8:24].

Ako som už včera povedal, mnohí si myslia, že až pri návrate Pána budú od nás odňaté veci všedného života, všetko, čo nás zväzuje a čo nám činí núdzu. Nie! Už teraz, v prítomnosti Božej pod zvestovaním plného evanjelia, musíme všetci prežiť to, čo nám Boh z milosti daroval – plné spasenie a plné oslobodenie – jednoducho to, čo bolo darované skrze Golgotu.

Ešte k slovám z 3. Mojžišovej 25. Všetci vieme, že bol zvestovaný mimoriadny deň – deň, v ktorom všetci prišli ku svojmu vlastníctvu. Dovoľte mi v ctibázni pred Božou tvárou povedať: V spojení s 3. Mojžišovou 25,  Izaiášom 61 a Lukášom 4 vidíme v Starom i Novom zákona ukázané, čo sa pre nás skutočne stalo. 3. Mojžišovej 25:9 [podľa nem. prekladu]:

„A siedmeho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca dáš všade trúbiť na trúbu radostného pokrikovania. V deň zmierenia…“

Malo sa to stať v deň, v ktorom bol zabitý baránok a bolo darované zmierenie.

V deň zmierenia dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi.“

Prosím, vezmite si to k srdcu. Nie sú to len slová, ktoré v roku 1776 prečítal prezident USA v prejave, ktorým vyhlásil zrušenie otroctva, že sú všetci slobodní a že všetci občania krajiny majú byť rovnoprávni. Všetci vieme, že v roku 1776 to bolo v USA vyhlásené. Do USA boli z Afriky privezené zástupy otrokov, ktorí museli ťažko pracovať. Tento prezident však nahlas čítal slová z 3. Mojžišovej 25, a tak zvestoval všetkým otrokom slobodu. Bratia a sestry, budeme čítať aj iné miesta Písma, ale prečítajme verš 9 ešte raz:

„A siedmeho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca dáš všade trúbiť na trúbu radostného pokrikovania. V deň zmierenia dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi.“

Bratia a sestry, aj posledná zvesť musí mať zmierenie ako ústredný bod! Nielen zvesť tu a zvesť tam, ale „V deň zmierenia…“ – „Boh bol v Kristovi mieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil do nás Slovo zmierenia. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom!“ [2Kor 5:19-20] Prijmite odpustenie, prijmite, čo nám Boh v Ježišovi Kristovi z milosti daroval. Nielen zvesť, ale zmierenie s Bohom a odpustenie hriechov je ústrednou témou, pretože to je Božia zvesť, ktorú máme zvestovať. Vo verši 10 čítame [podľa nem. prekladu]:

„A posvätíte päťdesiaty rok a vyhlásite slobodu v zemi všetkým jej obyvateľom.“

Bez ohľadu na farbu pleti alebo čokoľvek iné – všetkým obyvateľom zeme vyhlásiť spásny rok! Bratia a sestry, je to dnes inak? Všetkým obyvateľom zeme vo všetkých národoch, jazykoch, kmeňoch a národnostiach je zvestované Slovo – nastal rok spásy a my smieme zvestovať prepustenie z babylonského zajatia a hovoriť ľudu Božiemu: Toto je deň, ktorý Pán učinil pre nás! [Ž 118:24]

V prorokovi Izaiášovi 61:1 stojí nám všetkým známe Slovo, kde prorok predpovedal, čo náš Pán potom učinil. Myslite na to, v Starom zákone, viac ako 800 rokov pred tým, ako sa to stalo:

„Duch Pána Hospodina je na Mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma obviazať skrúšených* srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára…“

[* skrúšený – konajúci s vedomím viny, nezdaru, pokorný, ponížený, zronený]

Aj dnes, či sme tu alebo počúvame kdekoľvek inde na zemi – dnes toto Slovo platí tak, ako je tu napísané. Všetci, ktorí sú skrúšeného srdca… Koľkí sú to v našom strede i po celom svete?! V súvislosti s utrpením a núdzami, či už manželstvách, v rodinách alebo kdekoľvek inde – koľko je tých, ktorí majú skrúšené srdce i dnes?! V Božom Slove však máme zasľúbenie ohľadom skrúšeného srdca, čítajte to všetci, bratia a sestry.

„…aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma obviazať skrúšených srdcom…“

Aj dnes! Ak máme skrúčené srdce, nesieme bolesť, či nie sme zmierení so situáciou a hovoríme: „Pane, ako to má ísť ďalej?! Už viac nevládzem!“, môžeme z milosti klásť svoju dôveru na Pána a vedieť, že On je ešte dnes ten istý a smieme veriť tomu, čo je napísané v Slove. Takže:

„…poslal ma obviazať…“

Obviazať! Koľko rán bolo učinených tým, ktorí sú skrúšeného srdca! Koľko rán! A On obväzuje! On obväzuje! Chválený a velebený buď Pán! Prijmite to dnes, bratia a sestry, je to spásny rok, je to zvestovanie večne zostávajúceho Božieho Slova. Všetci, ktorí ste skrúšeného srdca, prijmite a uchopte to. On uzdravuje a obväzuje – On je ten istý.

Všetci, ktorí sú poviazaní rôznymi núdzami a robia to, čo vôbec robiť nechcú – Pán prišiel, aby všetkých, ktorí sú zviazaní, prepustil na slobodu. Deje sa to z milosti aj dnes. Nielen oslobodenie oznámiť, ale v Ježišovi Kristovi je nám oslobodenie darované a všetci, ktorí sú poviazaní, sú slobodní od pút, ako to tu stojí napísané.

V evanjeliu Lukáša 4 od verša 17 máme priamo z úst Pána Slovo o tom, čo konal a čo platí ešte dodnes:

„A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané…“

Pán nepotreboval hľadať a listovať. Nie, On okamžite našiel miesto, ktoré bolo vtedy potrebné a prečítal to. Tak je to aj dnes s tebou a so mnou. Pán presne trafí biblické miesto, ktoré sa vzťahuje na teba a mňa, ktoré smieme dnes vo viere prijať. Všetci, ktorí sú skrúšeného srdca, čokoľvek to môže byť, náš Pán nájde presne to miesto a ten bod, ktoré sa dnes týka teba a mňa. Chválené nech je Jeho nádherné meno. Vo verši 18 to pokračuje:

„Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu.“

To je Božie poslanie. V evanjeliu Jána sú slová „ktorý ma poslal“ spomenuté presne 30-krát. Aj tento výrok všetci trojiční veriaci porozumeli nesprávne a hovoria, že ak to Spasiteľ povedal 30-krát len v evanjeliu Jána, tak Pán musel byť najprv hore, aby mohol bol poslaný. Akí môžeme byť vďační, že veríme Slovu a všetko môžeme biblicky zaradiť! Pán sa musel najprv narodiť, prísť na tento svet, aby mohol byť vo veku 30 rokov poslaný. Ako 30-ročný začal náš Pán vykonávať Svoju službu, Svoje poslanie a potom, keď po približne 3-3,5 roka vykonal Svoju službu, prelial Svoju krv na kríži Golgoty. V nebi neprebiehal žiadny rozhovor medzi Otcom a Synom! Také niečo neexistuje! Náš Boh je jeden a náš Otec v nebi sa na zemi zjavil v Synovi a v nás skrze Svätého Ducha. Nie tri osoby, ale tri osobné zjavenia jedného Boha, aby dokonal Svoj vlastný spásny plán.

Sme vďační aj za to, že Boh tak mocne použil brata Branhama, aby osvetlil každú tému, či už Božstvo alebo krst, a smieme ďalej podávať len originálne Slovo nášho Boha.

Bratia a sestry, ako sme už včera večer povedali, tak ako bol ľud izraelský po babylonskom zajatí navrátený späť k pôvodnému začiatku a nanovo budoval chrám, tak Pán vyvolal Svoju Cirkev z babylonského zajatia, zotročenia a zmätku. Nezaviedol nás do Ríma alebo Nicey, či ktoviekde inde. Nie! Zaviedol nás späť k začiatku – do Jeruzalema! Pretože tak stojí napísané [Iz 2:3]:

Slovo nášho Boha vyjde z Jeruzalema a poučenie z hory Sion.“

Všetci, ktorí boli oslobodení z babylonského zajatia, sa so všetkou Božou pravdivosťou vrátia späť k originálu, k základu položenému apoštolmi a prorokmi a budú veriť tomu, čo hovorí Sväté Písmo – o Božstve, o krste, o každej biblickej téme vrátane návratu Ježiša Krista, nášho Pána. Sme zo srdca vďační, že nás Boh určil k tomu veriť tak, ako hovorí Písmo a mať skutočnú účasť na tom, čo Boh práve teraz koná. Povedzme to ešte raz z celého srdca a celej duše: Žijeme blízko pred návratom Ježiša Krista, nášho Pána. Ako sme už často povedali, náš Pán to opakovane zdôraznil:

„A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie … pozdvihnte svoje hlavy nahor, lebo sa vaše spasenie priblížilo.“ [Lk 21:28, Mt 24:33, Mk 13:29]

Potom myslíme na to, že krvou vykúpený zástup je očistený v krvi Baránka, až nakoniec získa Božiu pečať. Tak, ako majú pozemské dokumenty na konci pečať, tak Pán na konci dáva Svojej krvou vykúpenej, Duchom pokrstenej, Svojej Jemu patriacej Neveste z milosti zapečatenie pečaťou Svätého Ducha [Ef 1:13]. Ako sme už predtým zmienili – svedectvo Ježišovo [Zj 19:10]. Svedectvo Ježišovo. Bratia a sestry, aká milosť – On je ten istý, včera dnes a naveky [Žd 13:8].

Tak iste, ako apoštol Ján bol na ostrove Patmos pre Božie Slovo a pre Ježišove svedectvo [Zj 1:9], tak iste Boh použil nášho milovaného brata Branhama na to, aby aj nám daroval meno Ježiša Krista a svedectvo, totiž všetko, čo je nám už v Slove darované.

Bratia a sestry, buďte úprimní, bez toho aby sme chceli niekoho súdiť, no je dnes ešte nejaký svetovo známy evanjelista, ktorý dostal nejaké priame poverenie alebo poslanie? V našom čase vieme len o jednom Božom mužovi, ktorý dostal priame poslanie spojené s druhým príchodom Krista. A povedzme vo všetkej pokore aj to, že Boh nám daroval milosť a prednosť byť oboznámení s touto poslednou službou a že sme sme ju mohli prijať a uchopiť. Často som spomínal, ako som už v prvom zhromaždení brata Branhama v roku 1955 vedel, že toto je muž poslaný od Boha, lebo nikto nemôže činiť to, čo sa dialo na tom mieste. Boh mocne použil práve tohto muža na to, aby zjavil všetky biblické pravdy. Najprv prišla evanjelizačná služba s darom uzdravovania. Aj v tomto leží tajomstvo: Prečo anjel Pána 7. 5. 1946 povedal bratovi Branhamovi: „Tak, ako boli Mojžišovi dané dve znamenia, budú aj tebe dané dve znamenia.“? Ak nahliadneme do Mojžiša, tak zistíme, že vtedy prišiel čas, v ktorom sa malo naplniť zasľúbenie, ktoré Boh dal Abrahámovi v 1. Mojžišovej 15. Po 400 rokoch sa Boh Pán zjavil Mojžišovi v ohnivom kre a povedal:

„Istotne som videl trápenie Svojho ľudu … a zostúpil som, aby som ho vytrhol … A teraz hľa, krik synov Izraelových prišiel ku Mne … Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi…“ [2M 3:7-9]

Potom stojí opakovane napísané, že mal Mojžiš povedať faraónovi: „Prepusti Môjho syna, aby mi slúžil.“ [2M 4:23, 2M 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13, 10:3] Dokonca tam stojí napísané: „Môj syn, môj prvorodený, je Izrael. Prepusti Môjho syna, aby mi slúžil.“

Čo bolo spojené s Mojžišovou zvesťou? Vyvedenie zo zotročenia a naplnenie zasľúbenia, ktoré dal Boh Abrahámovi. A čo sa stalo? Nastalo vyjdenie a Mojžiš smel ísť na horu Nébo a pohliadnuť na zem Kaanán. Ja som si vzal taxík z Ammánu a šiel som na to miesto. Je odtiaľ priamy výhľad na Jeruzalem, Jericho a celý priestor. Boh odtiaľ vzal Mojžiša k Sebe. To však nebolo všetko, to nebol koniec, bol to nový začiatok, pretože Boh dal zasľúbenie, že ľud zavedie do zeme Kaanán a to sa stalo až potom, keď Mojžiš vykonal svoju službu zvesti a vyvedenia von. V akom úseku žijeme my dnes? Boh Svojho proroka vzal, no my teraz smieme byť zavedení do všetkých zasľúbení a z milosti prežiť naplnenie toho, čo nám Boh pre tento čas zasľúbil.

Skôr, ako skončime, prejdime k bodu, ktorý bol pre brata Branhama veľmi dôležitý. Pri povolaní ku jeho prvej službe boli bratovi Branhamovi darované dve znamenia tak ako Mojžišovi a potom povedal anjel Pánov: „Konaj dielo evanjelistu…“ Brat Branham často zdôrazňoval, že nezaznelo: „Ty si evanjelista…“, ale „Konaj dielo evanjelistu…“ Brat Branham mal všade po svete skutočne iba evanjelizačné zhromaždenia s darom uzdravovania. Potom však prišiel rok 1962, keď brat Branham po prvýkrát hovoril o uskladnení pokrmu. Musíme jednoducho rešpektovať a prijať, že Pán mal a ešte dnes má Svoj spásny plán, ktorý vykonáva. Keď ešte myslím na to, že 3. 12. 1962 mi tento Boží muž povedal: „Počkaj s rozdávaním pokrmu, až kým nedostaneš zvyšok, ktorý k tomu patrí.“ Nemôžem zachádzať do všetkých podrobností, ale s otvorenou Bibliou pred tvárou živého Boha smieme povedať, že teraz z milosti prežívame poslednú časť Božích spásnych dejín. Boh vzal proroka, ale zvesť, Slovo nám zostalo.

Zdôraznime aj to ešte raz, bratia a sestry: Trúby zazneli v deň zmierenia! My zvestujeme zmierenie, odpustenie, milosť a spásu. Zvestujeme skrúšeným a raneným srdciam, že Pán obväzuje, že uzdravuje a utešuje a to ešte aj dnes. On dnes dáva novú odvahu a ešte dnes oslobodzuje poviazaných. Ak sú medzi nami alebo vo svete ešte bratia a sestry, ktorí sú ešte poviazaní a nedokážu si sami pomôcť, Pán je ešte dnes ten istý. Ten istý Duch Svätý, ktorý vtedy spočinul na našom Spasiteľovi, prišiel v deň Letníc na Cirkev a my smieme na mieste Krista zvestovať ešte dnes to isté Slovo a všetci môžu prežiť to isté – môžu byť zachránení, uzdravení a slobodní! Ani dnes sa Jeho Slovo nevráti späť k Nemu prázdne, ale vykoná to, k čomu bolo poslané.

Počujte to ľudia všetci: Toto je mimoriadny úsek Božích spásnych dejín a my smieme vyhlásiť deň, v ktorom zaznieva trúba evanjelia a smieme postaviť nášho Spasiteľa do stredobodu zvestovania. Boh bol v Kristu a zmieril svet Sám so Sebou. [2Kor 5:19] Chcete dnes prijať všetky tieto miesta Božieho Slova – z Izaiáša 61, Lukáša 4, všetci vy, ktorí ste zlomeného a raneného srdca? Veríte, že toto je deň, ktorý Pán učinil pre vás? Dovoľte mi povedať: Ak máte dojem, že vám nikto nerozumie, prosím, On vám rozumie! On je verný veľkňaz a zastupuje nás. On nielen dokonal spasenie, ale ako sme čítali v Slove na úvod, On odzbrojil mocnosti zla a postavil ich na pranier a triumfujúc nad nimi zvíťazil. [Kol 2:13-15] Toto víťazstvo z Golgaty smieme z milosti zvestovať. Prijmite to úplne osobne pre seba – či ste mladí alebo starí, veľkí alebo malí – týka sa to nás všetkých, my všetci potrebujeme Božiu pomoc a útechu, potrebujeme, aby nás Pán obviazal, uzdravil všetky rany a utešil nás. On hovorí: V Starom zákone to bolo zasľúbenie a v Novom zákone sa to z milosti naplnilo.

Bratia a sestry, vzdajme nášmu Bohu zo srdca vďaku za to, že posledná zvesť dosahuje končiny zeme.

Povedzme to ešte raz: Návrat nášho Vykupiteľa je blízko a my smieme z milosti aj dnes prežívať našu prípravu a vziať si so sebou domov to, že Pán ku nám a s nami nielen hovoril skrze Svoje Slovo, ale že On to, čo stojí napísané, z milosti tebe a mne daroval. Že On dnes obväzuje všetko rany, napráva všetky škody a tebe a mne, nám všetkým z milosti pomohol a smieme zvestovať oslobodenie, plné odpustenie a zmierenie. Jadrom zvesti je Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, ktorý prelial Svoju drahú a svätú krv na kríži Golgoty. Všetkým bratom, ktorí zvestujú, že čas milosti skončil v roku 1963, nech Boh skutočne daruje milosť. Ďakujme Pánu. Krv je ešte na tróne milosti, my k Nemu smieme prísť a z milosti prežiť Boha. Vezmite si to so sebou: Toto je deň, v ktorom znie trúba evanjelia, všetci môžu slobodne vyjsť, všetci môžu ísť domov spasení, oslobodení a uzdravení. V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi sa stali zasľúbenia Božou realitou a teraz sa stávajú Božou realitou v tebe a vo mne. Požehnané sú všetky srdcia, ktoré veria, všetky oči, ktoré vidia, a uši, ktoré počujú. Požehnaní sú všetci, ktorí prijímajú to, čo dnes Boh pre nás z milosti pripravil. Nech je Mu chvála a česť naveky! Amen.

Povstaňme k modlitbe.

[pieseň sestrier]

Vďaka Pánu. Pán bdie nad Svojím Slovom, aby ho naplnil. Bratia a sestry, chcel by som teraz od vás vedieť, či z celého srdca veríte tomu, čo Boh vo Svojom Slove povedal. Amen! Nech celý svet vidí a počuje, že na zemi existujú ľudia, ktorí skutočne vyšli z babylonského zajatia, nič si nevzali so sebou, ale učinili úplne nový začiatok s Bohom na prapôvodnom základe, ktorý bol položený.

Všetkým slúžiacim bratom dávame so sebou pozdravy – bratovi Madiarovi a všetkým ostatným, z Maďarska a Bulharska. Boh požehnaj brata Didier, brata Tatyho a všetkých prekladateľov. Boh požehnaj brata Jeana-Lamberta. Boh požehnaj nás všetkých z bohatstva Svojej milosti.

Povedzte mi: Vyplatilo sa vám prísť? Má nám Božie Slovo čo povedať? Pánu, nášmu Bohu buď česť. Myslite na mňa vo vašich modlitbách. Sľúbil som že učiním neuveriteľnú cestu celou Indiou, potom na konferenciu do Bangkoku a potom na konferenciu v Manile – dohromady dva týždne. Nech Boh Pán daruje milosť, aby som mohol ísť, stáť a hovoriť. Sme tu jednoducho na to, aby sme niesli Slovo a občas musí človek oživiť aj staré kontakty. Nech náš milovaný brat Gill Noble, ktorý počul Slovo v roku 1972 po prvýkrát v Pakistane. Boh ti požehnaj. Boh požehnaj všetkých bratov vo všetkých národoch a jazykoch. Boh požehnaj Svoj krvou vykúpený zástup a nech sa už čoskoro naplní, že padne pozdný dážď a my všetci budeme obživení. Verte, Pán to z milosti učiní tak iste, ako to zasľúbil. On dokoná Svoje dielo spásy tak, ako dokonal Svoje dielo stvorenia.

Pýtam sa ešte raz: Ak veríte zvesti hodiny, tak povedzte Amen. Amen!

Je tu vedúci spevokolu? Možno dnes môžeme spoločne počuť pieseň v angličtine. Som vždy nanovo prekvapený, obzvlášť v krajinách východnej Európy, kde bola v školách povinná ruština, sú dnes jednoducho bratia, ktorí hovoria perfektnou angličtinou. Je to jednoducho nádherné. Sme zhromaždení medzinárodne a všetci budú iste spolu s nami počúvať a spievať.

Boh požehnaj aj vás z Krušných hôr, Boh požehnaj všetkých. Amen. Boh požehnaj všetkých zo Švajčiarska, Rakúska, Francúzska… obzvlášť brata Didiera a nášho brata Erveho. Boh vám požehnaj.